Публічна оферта

1. Загальні положення

1.1. Ця публічна оферта щодо надання благодійної пожертви (далі – «Оферта») є пропозицією Благодійного фонду «КЕРЕН ОР ДЛЯ НАШОЇ ДИТИНИ», ідентифікаційний код юридичної особи 44393299, що знаходиться за адресою: Україна, вул Мазепі Гетьмана 66а, Івано Франківськ (далі – «Фонд»), в особі Директора виконавчого Гайворонська Антоніна Зіновіївна, невизначеному колу дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб приватного права, які добровільно здійснюють благодійну діяльність (далі кожна з таких осіб – «Благодійник»), укласти договір щодо надання благодійної пожертви (далі – «Договір») на умовах, описаних в цій Оферті, з кожним Благодійником, що звернеться.

1.2. Ця Оферта є пропозицією укласти договір відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України.

1.3. Ця Оферта набирає чинності з моменту розміщення її на сайті Фонду в мережі Інтернет за посиланням: https://kerenor4child.org.ua/ (далі – «Сайт»). Ця Оферта є безстроковою та може бути змінена або відкликана Фондом у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті.

1.4. Фонд може укладати договори щодо надання благодійної пожертви в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено цією Офертою. Благодійник може окремо звернутися до Фонду для укладення такого договору.

2. Предмет Договору

2.1. Згідно з цим Договором Благодійник безоплатно та безповоротно передає як добровільну благодійну пожертву у власність Фонду грошові кошти на забезпечення статутної діяльності Фонду, а Фонд приймає таку благодійну пожертву та зобов’язується використовувати її для проведення власної благодійної діяльності відповідно до Статуту та законодавства України.

2.2. Передача Благодійником грошових коштів за цим Договором визнається благодійною пожертвою відповідно до ст. 6 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

2.3. Благодійник самостійно визначає обсяг благодійної пожертви. Благодійник має право запитати у Фонду та отримати інформацію про характер і розмір необхідної благодійної допомоги на конкретні цілі діяльності Фонду, а також за благодійними програмами Фонду, задля визначення напрямів використання благодійної пожертви до її надання.

2.4. Укладення та виконання цього Договору не має на меті та не передбачає отримання прибутку будь-якою зі сторін.

3. Діяльність Фонду

3.1. Фонд здійснює благодійну діяльність у сфері охорони здоров’я, спрямовану на надання благодійної допомоги дітям і молодим людям з гематологічними, онкологічними, онкогематологічними, імунологічними та іншими важкими захворюваннями, їхнім сім’ям, лікувальним та іншим установам, що надають медичну допомогу пацієнтам із зазначеними захворюваннями, а також проводить інші види благодійної діяльності, відповідно до свого Статуту.

3.2. Діяльність Фонду не має на меті отримання прибутку.

3.3. Статут Фонду, інформація про його роботу та звіти про результати діяльності розміщені на Сайті.

4. Внесення пожертви та акцепт Оферти

4.1. Благодійник самостійно визначає розмір благодійної пожертви та вносить її шляхом (і) здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, або (іі) перерахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду через установи банків, або (ііі) передачі Фонду готівкових коштів. Благодійні пожертви є безстроковими, і термін їхнього використання Фондом не обмежується.

4.2. Відповідно до цих Оферти та Договору благодійні пожертви надаються Благодійниками та використовуються Фондом для проведення та забезпечення благодійної діяльності (реалізації напрямів, цілей благодійної діяльності та благодійних програм) Фонду відповідно до Статуту та законодавства України. Благодійник погоджується з таким цільовим призначенням своєї пожертви.

4.3. Благодійник також має право визначити конкретну ціль своєї пожертви в рамках цілей та напрямів діяльності та благодійних програм Фонду шляхом укладання із Фондом окремого договору щодо надання благодійної пожертви, згідно з пунктами 1.4 та 2.3 цієї Оферти. Якщо Благодійник при внесенні пожертви визначив її конкретну ціль без попереднього погодження з Фондом, Фонд має право повернути таку пожертву Благодійнику. 4.4. Внесені благодійні пожертви використовуються Фондом у порядку їхього надходження.

4.5. При внесенні пожертви для правильної ідентифікації платника Благодійник вказує свою контактну інформацію: ім’я та прізвище, назву юридичної особи, адресу електронної пошти та/або номер телефону, інші дані, що дозволяють здійснити ідентифікацію Благодійника.

4.6. Акцептом Оферти вважається її повне та безумовне прийняття шляхом вчинення Благодійником дій з передачі Фонду коштів благодійної пожертви одним зі способів, зазначених у пункті 4.1 вище. Оферта вважається акцептованою та Договір укладеним з дати зарахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду або їхнє оприбуткування у касі Фонду.

4.7. Протягом 48 годин після зарахування грошових коштів на поточний рахунок Фонду або їх оприбуткування у касі Фонду Благодійник може звернутися до Фонду щодо питання повернення коштів пожертви у зв’язку з їхнім помилковим перерахуванням або іншими причинами. Після завершення цього терміну благодійна пожертва вважається безповоротною та не повертається Фондом, окрім випадків, коли таке повернення вимагається законодавством України або іншим чином передбачено цією Офертою. Якщо пожертва була внесена на рахунок Фонду без ідентифікації платника і Фонд не може ідентифікувати Благодійника пожертви, така пожертва Фондом не повертається.

4.8. Акцептом Оферти Благодійник підтверджує, що він згоден з усіма умовами Оферти, повною мірою усвідомлює та згоден з предметом та умовами Договору.

4.9. Витрати, пов’язані з внесенням благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник, якщо такі витрати стягуються з Благодійника, та Фонд, якщо такі витрати стягуються з Фонду. Благодійник усвідомлює та погоджується, що частина його благодійної пожертви може бути використана Фондом на покриття витрат, пов’язаних з внесенням благодійних пожертв, якщо такі витрати стягуються третіми сторонами за замовчуванням та їх неможливо уникнути (наприклад, комісії платіжних систем з еквайрингу, банківські комісії, тощо).

5. Права та обов’язки сторін

5.1. Фонд зобов’язується використовувати кошти благодійної пожертви Благодійника у суворій відповідності із законодавством України та лише в рамках своєї статутної діяльності.

5.2. Фонд має право самостійно визначати напрями використання благодійної пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та законодавства України, за винятком випадків, коли Благодійник визначив конкретну ціль своєї пожертви за окремим договором з Фондом. Таким чином, якщо конкретна ціль благодійної пожертви Благодійником не визначена, вважається, що пожертва внесена на здійснення Фондом статутної діяльності.

5.3. Благодійник погоджується, що відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» Фонд може використовувати частину коштів, отриманих від Благодійників, на фінансування своїх адміністративних витрат. Розмір витрат на утримання Фонду (адміністративних витрат Фонду) не може перевищувати 20% його кошторису у поточному році.

5.4. Благодійник має право на отримання інформації про використання його благодійної пожертви. Для цього Фонд розміщує на Сайті щомісячні фінансові звіти, які у тому числі містять інформацію щодо (і) сум пожертв, отриманих Фондом протягом звітного періоду, та (іі) витрат Фонду протягом звітного періоду. За запитом Благодійника Фонд може також підтвердити цільове використання благодійної пожертви додатковими документами.

5.5. Наданням благодійної пожертви Благодійник беззастережно стверджує (і) свою дієздатність, (іі) добровільність укладання правочину, (ііі) що предмет благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі виникнення у Фонду обґрунтованих сумнівів щодо цих тверджень, Фонд має право запитати, а Благодійник зобов’язується надати, відповідні підтверджуючі докази цих тверджень.

6. Заключні положення

6.1. Шляхом акцептування Оферти Благодійник надає Фонду згоду на обробку своїх персональних даних, які розкриваються Благодійником при внесенні благодійної пожертви, з метою виконання умов Договору. Такі персональні дані можуть включати: ім’я, прізвище та по батькові, адресу, місце проживання, адресу електронної пошти, номер телефону та (при перерахуванні грошових коштів на поточний рахунок Фонду через установи банків) банківські реквізити. Дозволені види обробки персональних даних включають їх збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення та знищення. Фонд зобов’язується не розкривати персональні дані Благодійника третім особам без дозволу Благодійника, окрім як у випадках коли таке розкриття вимагається державними органами або іншим чином вимагається відповідно до законодавства України. Благодійник підтверджує, що йому повідомлено про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних». Обсяг прав Благодійника, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

6.2. Благодійник надає згоду на те, що його контактна інформація може бути використана Фондом для направлення Благодійнику листів та повідомлень, в тому числі електронних. При цьому, Фонд зобов’язується не надавати інформацію про контактні дані Благодійника третім особам, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.

6.3. У випадку виникнення спорів між сторонами цього Договору, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості переговорного вирішення, спори розглядаються судами у порядку, встановленому законодавством.

Благодійний фонд «КЕРЕН ОР ДЛЯ НАШОЇ ДИТИНИ»
Адреса: Україна, вул Мазепі Гетьмана 66а, Івано Франківськ
Код ЄДРПОУ: 44393299
Неприбуткова організація згідно з рішенням № 1001191070001017900 від 22.04.2021 року ДПІ у м. Івано Франківськ

Банківські реквізити:

Найменування: БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ “БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД “КЕРЕН ОР ДЛЯ НАШОЇ ДИТИНИ”

Код ЄДРПОУ: 44393299

Поточний рахунок (IBAN): UA403365030000026002300295048

Email-адреси для узгодження можливих запитів: service@kerenor4child.org.ua

Директор виконавчий
Дрінь Н.Я.